Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

„СКРИЙНИНГ ИМОУШЪНС“ ООД е бенефициент по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основна цел на програмата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В рамките на три месеца, от 25.01.2021 г. до 25.04.2021 г., „СКРИЙНИНГ ИМОУШЪНС“ ООД изпълнява Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-27549-C01. Общата стойност на безвъзмездната помощ е в размер на 9 000 лв., от които 7 650 лв. са европейско финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и 1 350 лв. са национално съфинансиране.